محمد یزدانی

مدرس و تحلیلگر بازارهای مالی با بیش از 8 سال سابقه

شهاب موسوی

اقتصاددان و مدرس سرمایه گذاری در بازارهای مالی