زینب موسوی
زینب موسوی

تحلیلگر و سبدگردان بازارهای مالی

فعال بازارهای مالی داخلی و بین‌المللی